آموزشگاه مراقب زيبايي نوراچهر » نمونه سوالات فني حرفه اي آرايشگري

 
 
 

نمونه سوالات فني حرفه اي آرايشگري

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه - متعادل سازی چهره زنانه کد 101 

پاسخ نمونه سوال متعادل سازی کد 105  

 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه - متعادل سازی چهره زنانه کد  105 

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه - متعادل سازی چهره زنانه کد  107

 متعادل ساز چهره زنانه-کاربر مواد شیمیایی کد 105 

متعادل ساز چهره زنانه-کاربر مواد شیمیایی کد 107 

متعادل ساز چهره زنانه-کاربر مواد شیمیایی کد 108 

متعادل ساز چهره زنانه-کاربر مواد شیمیایی کد 109 

متعادل ساز چهره زنانه-کاربر مواد شیمیایی کد 110 

پیرایشگر موی زنانه کد 300 

پیرایشگر موی زنانه کد 301 

پیرایشگر موی زنانه کد 302 

پیرایشگر موی زنانه کد 303 

پیرایشگر موی زنانه کد 304 

کاربرد مواد شیمیایی - آرایشگر ناخن کد 9  

کاربرد مواد شیمیایی - آرایشگر ناخن کد 22  

کاربرد مواد شیمیایی - آرایشگر ناخن کد 23 

 کاربرد مواد شیمیایی - آرایشگر ناخن کد 24 

 کاربرد مواد شیمیایی - آرایشگر ناخن کد 25 

 آرایشگر ناخن- آرایش و پیرایش زنانه کد 5

 پاسخ نمونه سوال آرایش و پیرایش زنانه کد 5

  آرایشگر ناخن- آرایش و پیرایش زنانه کد 6

 پاسخ نمونه سوال آرایش و پیرایش زنانه کد 6